Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Traiteur Rudi, met maatschappelijke zetel gelegen te 3840 Borgloon, Entbroekstraat 3A en met ondernemingsnummer 0597.703.211 .

Voorwaarden

Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de website en van de producten en diensten die daarop worden aangeboden, integraal, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. Traiteur Rudi behoudt zich het recht om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg daarvan kan het evenwel zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle toegankelijk zijn als u bepaalde persoonsgegevens deelt (bv. cookies).

Indien persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid ervan. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot onze website wordt ontzegd.

Meer informatie over het privacybeleid van Traiteur Rudi kan u terugvinden via deze link.

Aansprakelijkheidsbeperking

Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. Wij kunnen daarom dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld hiervoor.

Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten of vergissingen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht directe, indirecte, of eender welke schade die zou veroorzaakt worden door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de website.

Als de gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de website aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan Traiteur Rudi (via info@traiteurrudi.be), zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Traiteur Rudi adviseert de gebruiker in elk geval om firewalls, antivirussen en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen.

Traiteur Rudi behoudt zich het recht om de website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

Hyperlinks naar andere websites

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites worden weergegeven. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites, maar kunnen niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar zijn of dat er zich m.b.t. deze websites geen storingen of onderbrekingen voordoen.

Deze websites worden niet beheerd door Traiteur Rudi, die niet aansprakelijk kan worden geacht voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Traiteur Rudi op de website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door Traiteur Rudi met betrekking tot deze websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze website(s).

Wij behouden ons het recht om op elk moment de link naar andere websites te onderbreken of weg te halen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen, prijsaanpassingen of een andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en al zijn componenten zijn eigendom van Traiteur Rudi. Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van Traiteur Rudi zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook op andere manieren beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Traiteur Rudi. Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaand een schriftelijk toelating hebben gegeven.

Traiteur Rudi maakt gebruik van Adobe Font License.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en Traiteur Rudi zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Vragen en feedback

U kan steeds met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

BVBA Traiteur Rudi
Entbroekstraat 3A
3840 Hoepertingen
Tel.: 012/74 57 48
e-mail: info@traiteurrudi.be

 

 

 

 

 

 

 

.